takashiro.com

| TSUYOSHI TAKASHIRO - INTRODUCTION Flash Movie |


#01 Motion Graphics [Techno Version]

[131K]

AD / Shinzy Inokuma
Flash Design / Ai Asanuma
Sound Complete / Shinzy Inokuma

#02 Interactive Movie [Acid Version]
---BLACK TEXT Edition---
TAKASHIRO Profile Complete!


[96K]

Flash Design / Shinzy Inokuma

#03 Interactive Movie [Funky Version]
---WHITE TEXT Edition---
TAKASHIRO Profile Complete!


[95K]

Flash Design / Shinzy Inokuma2001.02.22